Doprava ZDARMA od 1500 Kč 🚚

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen „RŘ“)

Úvodní ustanovení:

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě SnackStore.cz je obchodní subjekt SnackAir s.r.o., Vojenova 2481/7, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 09067558, DIČ: CZ09067558
2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu/ů nebo služby/žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací:

1. Ve smyslu tohoto RŘ, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně elektronickou poštou a to vyplněním dokumentu „REKLAMAČNÍ PROTOKOL“ – ke stažení (náhledu)
Reklamační_protokol SnackAir s.r.o.

pošlete vždy i E-MAILEM!!! na adresu: info@snackstore.cz

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel vydá objednateli o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách – den doručení reklamace – vyplněného a podepsaného reklamačního protokolu do podatelny sídla provozovatele
• při osobním doručení – datum na kopii reklamačního protokolu, kterým potvrdí provozovatel doručení
• při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy s vyplněným a podepsaným reklamačním protokolem na adresu elektronické pošty provozovatele.

7. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je: Náchodská 708/79, 193 00 Praha 9, telefon: 602 314 395.

8. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

9. Provozovatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RŘ nabývá platnosti a účinnosti od 01. 04. 2022 a plně nahrazuje předchozí RŘ. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RŘ i bez předchozího upozornění.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz